Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.
Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.

Szkolenia Managerskie

Program: Trening interpersonalny kadry kierowniczej - 2 - 3 dni

Prowadzący: Piotr Sajewicz

Motto szkolenia:

„Jeżeli nadal będziesz MYŚLAŁ, w sposób, w który dotychczas myślałeś, jeżeli nadal będziesz DZIAŁAŁ w sposób, w który dotychczas działałeś…to będziesz nadal OSIĄGAŁ REZULTATY, które dotychczas osiągałeś.”

Brian Tracy

Cel szkolenia:

Podniesienie umiejętności kierowania poprzez rozwój indywidualnych umiejętności interpersonalnych i wzrost świadomości kierowników własnych zachowań w sytuacjach zawodowych.


Korzyści ze szkolenia:

 • AUTODIAGNOZA postawy i stylu działania, preferowanych ról zespołowych. Wskazanie mocnych stron i obszarów rozwojowych w dalszym rozwoju własnego potencjału - ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI.
 • Wypracowanie indywidualnych nawyków efektywnego działania – określenie celu SMART, podnoszenia WŁASNEJ EFEKTYWNOŚCI.
 • Określenie zachowań kierowniczych i opisanie ZASAD WSPÓŁPRACY w doskonaleniu pracy zespołowej.
 • Zbudowanie wzorca zachowań w BUDOWANIU RELACJI w zespole i KONTROLI WŁASNYCH EMOCJI.
 • Rozwój umiejętności KOMUNIKACJI i obiegu informacji w kontakcie ze współpracownikami.
 • Podniesienie UMIEJĘTNOŚCI ASERTYWNEJ komunikacji – wypracowanie wskaźników asertywnego stylu komunikacji.
 • Poszerzenie doświadczenia w zakresie przekazywania konstruktywnej INFORMACJI ZWROTNEJ.
 • Wytrenowanie określonych schematów własnych zachowań w ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI KONFLIKTOWYCH.
 • Wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z problemami i konfliktami poprzez metodę „BURZY MÓZGÓW”.
 • Opracowanie indywidualnej metody wykorzystania nabytych umiejętności poprzez ZADANIE WDROŻENIOWE.

Metodologia prowadzenia zajęć:

Szkolenie przebiegać będzie w formule warsztatowej, realizowane przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia i scenki odzwierciedlające realne sytuacje (sytuacje trudne) z zakresu kierowania w zespole. Cechować się będzie dużą intensywnością i dynamiką - charakterystyczne jest maksymalizowanie aktywności wszystkich uczestników poprzez wprowadzenie angażujących i atrakcyjnych metod szkoleniowych, by realizowane treści szkolenia mogły zostać dogłębnie zrozumiane i przyswojone. Ważnym elementem szkolenia jest dzielenie się uczestników posiadaną wiedzą i doświadczeniami. 

Dodatkowo, uczestnicy szkolenia, realizując zadania stawiane przez trenera przekonują się, że możliwości grupy nie są prostą sumą potencjału jej uczestników, ale nową jakością. Chcąc rozwiązać zadanie i osiągnąć cel, potrzebne jest ustalenie i stosowanie zasad współpracy, jasna i rzeczowa komunikacja, motywacja i udział wszystkich członków zespołu oraz ich integracja wokół celu. Poprzez praktykę, uczestnicy szkolenia poznają korzyści płynące z zespołowej formy działania.

Metody prowadzenia zajęć:

 • Mini – wprowadzenia teoretyczne;
 • Dyskusje kierowane wykorzystujące interakcje grupy z trenerem;
 • Dynamiczne ćwiczenia symulujące realne sytuacje;
 • Studia przypadków - analiza konkretnych sytuacji występujących w pracy;
 • Testy psychometryczne pogłębiające samowiedzę uczestników;
 • Prezentacje w wykonaniu uczestników.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1: Wprowadzenie tematu szkolenia:

 • Sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i metody realizacji zajęć.
 • Zebranie oczekiwań uczestników.
 • Ćwiczenie ice-breaker.

Moduł 2: Moje nastawienie i jego wpływ na osiągany efekt – świadomość własnego stylu działania:

 • Postawa zawodowa kierownika: proaktywna vs. reaktywna – konsekwencje wyboru.
 • Strefa zainteresowania i strefa wpływu w rozwoju własnego potencjału.
 • Nastawienie proaktywne w rozwoju osobistym i zawodowym – skuteczność własnego działania. Zachowania zawodowe, jako wypadkowa rozszerzania strefy wpływu.
 • Ownership” - wewnątrz sterowność i zaangażowanie w działaniu – ćwiczenie.
 • Uwarunkowania własnego stylu działania a wybór języka – ćwiczenie „proaktywne komunikaty”:
  • „Twój język determinuje twoje zachowania” (nie mogę, muszę, nic nie mogę zrobić);
  • Język ludzi proaktywnych (zrobię, wybieram, popatrzmy, co da się zrobić).
  • Autodiagnoza własnego stylu działań – ćwiczenie „mój styl działania”. Świadomość mocnych stron i obszarów rozwojowych w rozwoju własnego potencjału i współpracy w zespole.

Moduł 3: Nawyki skutecznego działania kierownika:

 • Ukierunkowanie własnych działań na osiąganie celu. Wyznaczanie celów operacyjnych – metoda SMART – ćwiczenie „wykonanie zadania”.
 • Funkcje kierownicze zaangażowane w zarządzanie pracownikami.
 • Postawa odpowiedzialności: odpowiedzialność za zadanie i za współpracę w zespole – ćwiczenie „wskaźniki w zachowaniu kierownika”.
 • Proces podnoszenia własnej efektywności. Uczenie się na własnym doświadczeniu – optymalizacja własnego stylu działania.
 • Zasady skutecznego działania a indywidualne preferencje: kształtowanie indywidualnej strategii skutecznego działania.

Moduł 4: Strategie działań kierownika w zespole zasady efektywnej współpracy „case study”:

 • Tworzenie atrakcyjnej przyszłości;
 • Wsłuchiwanie się w oczekiwania Klientów – zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Wykorzystywanie potencjału ludzkiego;
 • Zarządzanie pracą w sposób poziomy;
 • Budowanie osobistej wiarygodności.
  • „Zachowania kierownika w zespole” – ćwiczenie.
  • Efekt synergii w pracy zespołowej.
  • Role zespołowe – „typologia Belbina” a świadomość własnych preferencji do określonych działań – ćwiczenie.

Moduł 5: Budowa relacji ze współpracownikami w praktyce kierowania – „case study”:

 • Uzasadniona krytyka;
 • Udzielanie pełnomocnictwa;
 • Wyrażanie uznania;
 • Zachęcanie do twórczego działania.
  • Budowanie autorytetu kierownika – czynniki wspierające i hamujące.
  • Inteligencja emocjonalna IE: samoocena i samoświadomość w kontroli własnych emocji.

Moduł 6: Precyzyjne wyrażanie własnych myśli, czyli efektywna komunikacja ze współpracownikami:

 • Bariery w efektywnej komunikacji – zniekształcenia informacji.
 • Zakłócenia związane z nadawcą – precyzja wypowiedzi a pojęcia wieloznaczne.
 • Formułowania pytań – zasada „lejka” w pozyskiwaniu informacji.
 • Słuchanie pro aktywne – posługiwanie się parafrazą.
 • Słowa i zdania budujące pozytywne wrażenie – pozytywny przekaz informacji.
 • „Jak nas widzą tak nas piszą”, czyli komunikacja niewerbalna w budowaniu relacji.
 • Skuteczność komunikacji jedno i dwustronnej.
 • Bariery w tworzeniu efektywnych sprzężeń zwrotnych – „skuteczny przekaz informacji case study”.

Moduł 7: Asertywny styl komunikacji kierownika:

 • Definicje pojęć: agresja – uległość – asertywność.
 • Style komunikacji – ćwiczenie, „po czym współpracownicy poznają, że stosuje styl asertywny”. Wskaźniki stylu komunikacji w realizacji zadań zawodowych.
 • Prawa asertywności a ich zastosowanie w realiach pracy.
 • Wyrażanie swoich opinii, obrona przekonań.
 • Zamiana oceny na opinie – asertywna odpowiedź na słuszną i niesłuszną krytykę – „ćwiczenie”.
 • Komunikaty „JA" - klucz długofalowego porozumienia – ćwiczenie: „ja – ty”.
 • Odzwierciedlanie – dopasowanie do stylu partnera komunikacji.
 • Fakty a interpretacje informacji i emocje w prowadzeniu rozmowy.
 • Asertywna odmowa – „umiejętność mówienia nie” – ćwiczenie.
 • Praktyczne stosowanie techniki „zdarta płyta" – trenowanie sekwencji zachowań.
 • Technika „obrona granic”, jako asertywny sposób działania na nieakceptowane zachowania – ćwiczenie: „5 kroków”.

Moduł 8: Konstruktywne wyrażanie oceny współpracownikom:

 • Kontrola a monitorowanie wykonania zadania – różnice w podejściu kierowniczym.
 • Cel informacji zwrotnych i zasady działania kierownika.
 • Konstruktywna informacja zwrotna, jako wiedza dla pracownika o tym:
  • Jakie są wymagane standardy?
  • Jak radzi sobie z pracą?
  • Co powinien zrobić, aby sprostać wymaganiom?
  • Jakiego wsparcia może oczekiwać z drugiej strony?
  • Posługiwanie się faktami w wyrażaniu oceny.
  • Konstruktywna informacja zwrotna w ocenie pracy i osiąganych wyników.
  • Ćwiczenie „moje obserwacje” symulujące wyrażanie oceny w warunkach pracy.

Moduł 9: Etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowej:

 • Dostrzeganie problemów;
 • Analiza sytuacji problemowej;
 • Kreowanie rozwiązań;
 • Ocena pomysłów i rozwiązań.

Moduł 10: Detektory konfliktu w zespole:

 • Skutki niezauważania i zaniechania działania w sytuacji konfliktu;
 • Nieefektywne – schematyczne zachowania w sytuacji konfliktowej: ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, reorientacja, separacja, eskalacja;
 • Po czym poznać konflikt – „case study - behawioralne wskaźniki sytuacji konfliktowej”;
 • Diagnozowanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów – ćwiczenie „4 style rozwiązywania konfliktu”;
 • Obserwacja sytuacji a nie ocena osób, jako podstawa w twórczym szukaniu rozwiązań konfliktu.

Moduł 11: Skuteczne sposoby rozwiązania konfliktu:

 • Określenie celu działania;
 • Definiowanie problemu do rozwiązania:, „Co zrobić, aby …”
 • Partycypacja decyzyjna, jako metoda identyfikowania się z celem i rozwiązaniem konfliktu przez wszystkich zainteresowanych;
 • Rozmowa o przyczynach i sposobach rozwiązania z zainteresowanymi – prowadzenie rozmowy poprzez asertywny komunikat „JA”.

Moduł 12: „Burza Mózgów” – metoda twórczego myślenia w poszukiwaniu rozwiązań konfliktu – generowanie i ocena pomysłów – „case study w oparciu o realne sytuacje problemowe”:

 • Sesja przygotowawcza – wprowadzenie do sesji myślenia twórczego:
  • Przedstawienie zasad „burzy mózgów”;
  • Zaangażowanie wszystkich w poszukiwanie rozwiązania.
 • Sesja twórcza – poszukiwania wielości rozwiązań pozbawionego oceny i krytyki:
  • Szukanie pomysłów z wielu perspektyw;
  • Nie ocenianie i komentowanie pomysłów;
  • Zapisywanie pomysłów.
 • Sesja oceniająca – selekcji optymalnego rozwiązania zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami:
  • Wartościowanie rozwiązań – wyznaczenie kryteriów oceny;
  • Selekcja pomysłów według kryteriów oceny;
  • Podejmowanie decyzji - wybór rozwiązań możliwych do zaakceptowania, które w największym stopniu zaspakaja interesy wszystkich stron (racjonalne i realne);
  • Technika: „plus – minus – interesujące” w ocenie rozwiązań;
  • Podsumowanie i zapisanie ustaleń;
  • Określenie metody wdrażania optymalnych pomysłów.

Moduł 13: Zakończenie i podsumowanie szkolenia:

 • Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia.
 • Technika „most w przyszłość” – jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy? – Sesja informacji zwrotnych.
 • Przekazanie zadań wdrożeniowych:wdrożeniowe zadanie indywidualne sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia, czyli doskonaleniem umiejętności interpersonalnych w kierowaniu.

 

 

 

 

 

Trenerzy

Konsultanci